Tietosuojaseloste

VASTUU JA TIETOSUOJASELOSTE

Vastuumme kanssakulkijoina

Missiomme on tarjota toimivia työkaluja ja luoda tilaisuuksia ihmisenä kasvulle sekä itsensä ja elämän eri osa-alueiden kehittämiselle. Tähän liittyy olennaisesti tietoisuuden kasvattaminen sekä tunteiden kanssa työskentely, johon pyrimme luomaan turvalliset olosuhteet. Asiakkaanamme ymmärrät, että jokainen meistä kulkee omaa polkuaan ja käy läpi prosesseja omalla tavallaan, eli vastuu elämästäsi on sinulla. Oppaina ja kanssakulkijoina autamme parhaamme mukaan, mutta emme voi olla vastuussa kenenkään muun tuloksista ja kehityksestä.

Healthy Happy Mind TMI:n tietosuojaseloste

Henkilötietojesi turvallisuus on meille erityisen tärkeää. Niinpä olemmekin päivittäneet markkinoinnin tietosuojakäytäntömme vastaamaan uutta 25.5.2018 voimaan astunutta EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Uudella asetuksella parannetaan kuluttajien tietosuojaa, sillä se lisää henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyttä ja yhtenäistää sääntelyä kaikissa EU-maissa. Tietosuojaselosteestani löydät lisätietoa käytännöistäni asiakas- ja markkinointitarkoituksiin kerättävien tietojen osalta, mm:

  • miten suojaan yksityisyyttäsi
  • mitä tietoja kerään ja miksi
  • miten käytän keräämiäni tietoja
  • miten voit tarkistaa, muuttaa tai rajoittaa asiakas- ja markkinointirekisterissäni olevia tietoja.

Rekisterinpitäjä

Healthy Happy Mind TMI (Y-tunnus:2514524-9)

Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Antti Heikkilä
Healthy Happy Mind TMI
antti@healingandart.net
Healthy Happy Mind TMI on tullut tietosuojaselvityksessään siihen tulokseen, että sen ei tarvitse nimetä erillistä tietosuojavastaavaa.

Rekisterin nimi

Healthy Happy Mind TMI asiakas- ja markkinointirekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Healthy Happy Mind TMI:n ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde, rekisteröidyn suostumus, rekisteröidyn antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.
Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:
Asiakassuhteen hoitaminen ja asiakaspalvelu
Tuotteisiin ja palveluihin sekä niiden kehittämiseen liittyvä viestintä sekä tuotteiden ja palveluiden myynti ja markkinointi (myös Facebookissa ja muussa sosiaalisessa mediassa)
Healthy Happy Mind TMI:n toimintaa edistävät kyselyt ja tutkimukset
Analysointi ja tilastointi

Rekisterin tietosisältö

Tilanteesta ja asiakassuhteesta riippuen voidaan rekisteröidystä tallentaa muun muassa seuraavankaltaisia tietoja:
Nimi, kieli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ja muut tarpeelliset yhteystiedot.
Asiakasnumero, verkkosivuston osoite, verkkoyhteyden IP-osoite, evästeitä, tunnukset tai profiilit sosiaalisen median palveluissa.
Tiedot tilatuista tuotteista tai palveluista, laskutustiedot sekä muut asiakassuhteeseen, laskutukseen, myyntiin, markkinointiin tai tilattuihin tuotteisiin tai palveluihin liittyvät tiedot tai muistiinpanot.
Tiedon käsittelyyn liittyvät tiedot kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.
Lisäksi rekisteröidystä voidaan tallentaa tuotteiden tai palveluiden toteuttamista ja kehittämistä varten kerättyjä tietoja, kuten kurssien esitietolomakkeet tai asiakaspalautteet.

Henkilötietojen säilytysaika

Yritys säilyttää henkilötietoja asiakas- ja markkinointirekisterissään kunnes rekisteröidyn ja Healthy Happy Mind TMI:n välisen asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen. Päättymisaika määritetään rekisteröidyn viimeisimmästä palvelukontaktista tai yhteydenotosta, johon lisätään 10 vuotta.
Osaa tiedoista voidaan joutua lainsäädännöstä johtuvista syistä säilyttämään tätä kauemmin.
Postituslistoiltamme poistuvien henkilöiden sähköpostiosoitteet säilytetään yllä mainittua ajanjaksoa pidempään, jotta voimme aktiivisesti valvoa, ettei näihin osoitteisiin jatkossa lähetetä tiedotteita.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:
Rekisteröity itse muun muassa www-lomakkeilla, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, kursseilta, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Lisäksi tietoja tallennetaan rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvissä tapahtumissa, kuten messuilla. Tietojen lähteenä voi toimia myös tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuoli.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle

Rekisteröityjä tietoja ei luovuteta Healthy Happy Mind TMI:n ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, rekisteröidyn antaman erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.
Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolella tietoja käsittelevien palveluntarjoajien järjestelmiin vain, jos 1) Euroopan komissio on hyväksynyt kyseisen maan tietosuojan tason riittäväksi tai 2) tietoja vastaanottava yritys täyttää EU-U.S. Privacy Shield -vaatimukset tai 3) siirto on muiden asianmukaisten suojatoimien perusteella sallittu.

Evästeet ja selailun seuranta

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.
Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Healthy Happy Mind TMI:n ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia.
Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Paperimuodossa oleva aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla työntekijöillä.
Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Profilointi

Healthy Happy Mind TMI ei tee mitään tietoihin liittyvää profilointia.

Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja suoramarkkinointia (kielto-oikeus)

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyen vastustaa käsittelytoimia, joita Healthy Happy Mind TMI kohdistaa sinun henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on Healthy Happy Mind TMI:n ja sinun välinen asiakassuhde.
Voit esittää tietojesi käsittelyn vastustamista koskevan vaatimuksesi tämän tietosuojaselosteen kohdan 15 mukaisesti. Sinun tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat tietojen käsittelyä.
Healthy Happy Mind TMI voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja Healthy Happy Mind TMI:n asiakas- ja markkinointirekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 15 mukaisesti.
Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Voit vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Korjauspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 15 mukaisesti.
Sinulla on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun odotat Healthy Happy Mind TMI:n vastausta tietojesi oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Muut oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään sinun suostumukseesi perustuen, on sinulla oikeus peruuttaa suostumuksesi ilmoittamalla tästä Healthy Happy Mind TMI:lle tämän tietosuojaselosteen kohdan 15 mukaisesti.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa tulee sinun ottaa yhteyttä Healthy Happy Mind TMI:hin:
Sähköpostitse antti@healingandart.net
Healthy Happy Mind TMI voi tarvittaessa pyytää sinua täsmentämään pyyntöäsi kirjallisesti. Sinun henkilöllisyytesi voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.
Voit pyytää poistamaan itsesi Healthy Happy Mind TMI:n postituslistalta lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen antti@healingandart.net. Uutiskirjeemme voit perua myös uutiskirjeen lopussa olevasta ”unsubscribe” -painikkeesta.